Trzeci Produkt -50% Taniej! Promocja Aktywuje się Automatycznie w Koszyku

INFORMACJA NA TEMAT PRAWA DO OTRZYMANIA KOPII DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, celem zapewnienia Państwu pełnej informacji na temat prawa do otrzymania kopii danych osobowych jakie Państwa dotyczą poniżej przedstawiono zasady realizacji wniosku jaki są Państwo uprawnieni złożyć:

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do firmy Krevso Piotr Janczy. (dalej „Firma”) z wnioskiem o potwierdzenie, że Firma przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adresul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała Warszawa lub wiadomości elektronicznej na adres kontakt@yourbestshirts.pl. W razie braku przetwarzania przez Firmę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Firma niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego w podany na niniejszej stronie internetowej sposób. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Firmę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
 4. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Firmy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Firmę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Firmę, a w razie jego braku z działającym w ramach Firmy koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 5. Firma przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Firmy dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Firma dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 6. W ramach realizacji prawa dostępu do danych wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  1. cel przetwarzania,
  2. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  4. planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  5. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  6. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  7. prawo do żądania od Firmy sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

W zakresie serwisu internetowego pod adresem: https://yourbestshirts.pl/ - Krevso Piotr Janczy z siedzibą w Bielsko-Białej, ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała, posługującą się nadanym numerem NIP: 7352869137 oraz numerem REGON: 366098580, prowadzącą Sklep Internetowy. (dalej jako „Krevso”)

 - dalej łącznie również jako „Firmy” lub każda z osobna jako „Firma”.

 1. Ponadto, administratorem Pana/Pani danych osobowych w ramach konkursów, których organizatorami są poszczególne Firmy jest:
 • Krevso w zakresie konkursów, których organizatorem jest Krevso.
Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować:

 •  w przypadku Krevso: w formie pisemnej pod adresem: ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała lub w formie elektronicznej pod adresem: kontakt@yourbestshirts.pl.

Cel przetwarzania danych

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Firmą, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do (i) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, (ii) w celu realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz (iii) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta Firmy, wyznaczoną do kontaktu ze Firmą, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Firmą, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta, a także: (i) w celu realizacji umowy pomiędzy Firmą a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i (ii) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

W zakresie komunikacji z Panem/Panią przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, czyli w celu udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania oraz w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Firmy – w przypadku, gdy Firma otrzymała od Pana/Pani taką zgodę.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Firma otrzymała od Pana/Pani zgodę.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeżeli jest Pan/Pani uczestnikiem konkursu organizowanego przez Firmę, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Firmy po zakończeniu konkursu – w przypadku, gdy Firma otrzymała od Pana/Pani taką zgodę,
 2. w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, czyli w celach przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród, prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Firmy w czasie trwania konkursu oraz dochodzenia ewentualnych należności w związku z konkursem.
 1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Firma otrzymała od Pana/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Firmy po zakończeniu konkursu.
 2. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 3. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania takiej zgody, a w razie braku wycofania takiej zgody nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich takie zgody zostały zebrane.

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane (z zastrzeżeniem przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) przez okres:

 1. niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Spółek,
 2. trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej przez Pana/Panią ze Firmą (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 3. wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Firmą, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Firmą (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Pana/Pani podmiot ze Firmą, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani uczestnikiem konkursu (z zastrzeżeniem przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody), to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów – przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród, prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Firmy w czasie trwania konkursu oraz dochodzenia ewentualnych należności w związku z konkursem.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

W zakresie komunikacji z Panem/Panią przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger) Pana/Pani dane osobowe usuwane są niezwłocznie po zakończeniu konwersacji, chyba że udzielił Pan/Pani odpowiedniej zgody – w takim przypadku Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania takiej zgody, a w razie braku wycofania takiej zgody nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich takie zgody zostały zebrane.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Firmy).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Firmą, to ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Firmy).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Firmy),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeżeli komunikuje się Pan/Pani ze Firmą przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), to ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Firmy),
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeżeli jest Pan/Pani uczestnikiem konkursu, to ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Firmy).

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane na temat Użytkowników Serwisu podawane są dobrowolne. Podanie ich jest niezbędne do korzystania z Serwisu oraz zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Firmą.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia kontaktu ze Firmą.

Jeżeli komunikuje się Pan/Pani ze Firmą przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania treści od Firmy.

Jeżeli jest Pan/Pani uczestnikiem konkursu, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest dobrowolne.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt w następujący sposób:

 • w przypadku Krevso: w formie pisemnej pod adresem:ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała lub w formie elektronicznej pod adresem: kontakt@yourbestshirts.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisów internetowych (dalej „Użytkowników”) działających pod adresem:
   1. yourbestshirts.pl

- dalej również każdy z osobna jako „Serwis” oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca czyli:
   1. w zakresie serwisu internetowego pod adresem: https://yourbestshirts.pl/ - Krevso Piotr Janczy z siedzibą w Bielsko-Białej, ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała, posługującą się nadanym numerem NIP: 7352869137 oraz numerem REGON: 366098580 (dalej jako „Krevso”)

- dalej łącznie również jako „Firmy” lub każda z osobna jako „Firma”.

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
  1. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
  2. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,
  3. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu),
  4. podnoszenia jakości Serwisu,
  5. zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wykonywania tej umowy,
  6. nawiązaniu kontaktu ze Firmą przez Użytkownika oraz
  7. ewentualnego przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej – informacji handlowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, a w razie braku jego powołania osoby wyznaczonej do koordynowania ochrony danych osobowych w:
  1. Krevso - kontakt@yourbestshirts.pl.
 3. Z powyższymi osobami należy się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez danego Usługodawcę.
 4. Niektóre z Serwisów umożliwiają Użytkownikowi założenie konta w Serwisie. Użytkownik może założyć konto w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, które umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu. W przypadku logowania się do konta w Serwisie za pośrednictwem innej platformy, która umożliwia weryfikację i uwierzytelnienie Użytkownika – Firma otrzymuje dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. Facebook lub Google.

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o: (i) potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą, (ii) sprostowanie danych osobowych, (iii) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, (iv) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody), (v) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Firmy).
 2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe albo wniosek będzie realizowany za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów jego realizacji.
 3. Wniosek należy złożyć:
  1. w przypadku Krevso - w formie pisemnej na adres ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała lub w postaci wiadomości elektronicznej na adres kontakt@yourbestshirts.pl.
 4. W przypadku braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
 7. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Usługodawcę, a w razie jego braku z działającym w ramach organizacji Usługodawcy koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 8. Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 3 (trzech) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Firmy dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do 2 (dwóch) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań, aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 9. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  1. cel przetwarzania,
  2. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  4. planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  5. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  6. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
  7. prawo do żądania od Firmy sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku, gdy takie prawo przysługuje),
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
 11. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Inspektora Ochrony Danych (IOD) Usługodawcy lub jej koordynatora ds. ochrony danych osobowych (w razie braku powołania przez Firmę IOD):
  1. w przypadku Krevso na adres: ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała lub w postaci wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@yourbestshirts.pl.

Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez IOD/koordynatora ds. ochrony danych osobowych Firmy.

Pozostałe postanowienia

 1. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie 2. powyżej wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 2. powyżej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie 1.20. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Pliki cookies i logi systemowe

 1. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają m.in.: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików typu cookies i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików typu cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 5. Część plików cookies umieszczanych w urządzeniach Użytkowników służy celom marketingowym w szczególności w celu wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników. W ramach Serwisów mogą być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach. Ponadto, dane o aktywności Użytkowników w Serwisach mogą być udostępniane podmiotom trzecim (pełna lista takich podmiotów znajduje się tutaj , które współpracują ze Firmami w zakresie działań marketingowych. Oznacza to m.in., że Użytkownik może zobaczyć na innych stronach, reklamy, które są wyświetlane w oparciu o aktywność Użytkownika w Serwisach.
 6. Firmy informują, że podmioty trzecie o których mowa w pkt 1.27. mogą mieć dostęp do Serwisów i przez to mogą umieszczać w urządzeniach Użytkowników swoje pliki cookies w celu wyświetlania reklam w Serwisach. Pliki cookies Spółek oraz innych podmiotów umożliwiają również mierzenie jak często Użytkownikowi wyświetlane są reklamy i jak efektywnie są prowadzone kampanie marketingowe.

Hosting

 1. Usługodawca, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce spółce
  w przypadku YourBestShirts - Sprint S.A.
 2. w celu prawidłowego wykonania przez ww. Firmę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem.
 3. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 25 maja 2018 roku

Szanowni Państwo, celem zapewnienia Państwu pełnej informacji na temat prawa do otrzymania kopii danych osobowych jakie Państwa dotyczą poniżej przedstawiono zasady realizacji wniosku jaki są Państwo uprawnieni złożyć:

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Firmy Krevso Sp. z o.o. (dalej „Firma”) z wnioskiem o potwierdzenie, że Firma przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa lub wiadomości elektronicznej na adres daneosobowe@cupsell.pl. W razie braku przetwarzania przez Firmę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Firma niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego w podany na niniejszej stronie internetowej sposób. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Firmę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
 4. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Firmy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Firmę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Firmę, a w razie jego braku z działającym w ramach Firmy koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 5. Firma przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Firmy dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Firma dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 6. W ramach realizacji prawa dostępu do danych wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  1. cel przetwarzania,
  2. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  4. planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  5. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  6. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  7. prawo do żądania od Firmy sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

W zakresie serwisu internetowego pod adresem: https://yourbestshirts.pl/ - Krevso Piotr Janczy z siedzibą w Bielsko-Białej, ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała, posługującą się nadanym numerem NIP: 7352869137 oraz numerem REGON: 366098580 (dalej jako „Krevso”)

 - dalej łącznie również jako „Firmy” lub każda z osobna jako „Firma”.

 1. Ponadto, administratorem Pana/Pani danych osobowych w ramach konkursów, których organizatorami są poszczególne Firmy jest:
 • Krevso w zakresie konkursów, których organizatorem jest Krevso.
Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować:

 •  w przypadku Krevso: w formie pisemnej pod adresem: ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała lub w formie elektronicznej pod adresem: kontakt@yourbestshirts.pl.

Cel przetwarzania danych

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Firmą, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do (i) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, (ii) w celu realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz (iii) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta Firmy, wyznaczoną do kontaktu ze Firmą, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Firmą, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta, a także: (i) w celu realizacji umowy pomiędzy Firmą a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i (ii) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

W zakresie komunikacji z Panem/Panią przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, czyli w celu udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania oraz w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Firmy – w przypadku, gdy Firma otrzymała od Pana/Pani taką zgodę.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Firma otrzymała od Pana/Pani zgodę.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeżeli jest Pan/Pani uczestnikiem konkursu organizowanego przez Firmę, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Firmy po zakończeniu konkursu – w przypadku, gdy Firma otrzymała od Pana/Pani taką zgodę,
 2. w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, czyli w celach przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród, prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Firmy w czasie trwania konkursu oraz dochodzenia ewentualnych należności w związku z konkursem.
 1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Firma otrzymała od Pana/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Firmy po zakończeniu konkursu.
 2. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 3. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania takiej zgody, a w razie braku wycofania takiej zgody nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich takie zgody zostały zebrane.

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane (z zastrzeżeniem przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) przez okres:

 1. niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Spółek,
 2. trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej przez Pana/Panią ze Firmą (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 3. wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Firmą, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Firmą (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Pana/Pani podmiot ze Firmą, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani uczestnikiem konkursu (z zastrzeżeniem przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody), to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów – przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród, prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Firmy w czasie trwania konkursu oraz dochodzenia ewentualnych należności w związku z konkursem.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

W zakresie komunikacji z Panem/Panią przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger) Pana/Pani dane osobowe usuwane są niezwłocznie po zakończeniu konwersacji, chyba że udzielił Pan/Pani odpowiedniej zgody – w takim przypadku Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania takiej zgody, a w razie braku wycofania takiej zgody nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich takie zgody zostały zebrane.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Firmy).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Firmą, to ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Firmy).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Firmy),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeżeli komunikuje się Pan/Pani ze Firmą przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), to ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Firmy),
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeżeli jest Pan/Pani uczestnikiem konkursu, to ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Firmy).

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane na temat Użytkowników Serwisu podawane są dobrowolne. Podanie ich jest niezbędne do korzystania z Serwisu oraz zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Firmą.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia kontaktu ze Firmą.

Jeżeli komunikuje się Pan/Pani ze Firmą przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania treści od Firmy.

Jeżeli jest Pan/Pani uczestnikiem konkursu, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest dobrowolne.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt w następujący sposób:

 • w przypadku Krevso: w formie pisemnej pod adresem: ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała lub w formie elektronicznej pod adresem: kontakt@yourbestshirts.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisów internetowych (dalej „Użytkowników”) działających pod adresem:
   1. yourbestshirts.pl

- dalej również każdy z osobna jako „Serwis” oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca czyli:
   1. w zakresie serwisu internetowego pod adresem: https://yourbestshirts.pl/ - Krevso Piotr Janczy z siedzibą w Bielsko-Białej, ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała, posługującą się nadanym numerem NIP: 7352869137 oraz numerem REGON: 366098580 (dalej jako „Krevso”)

- dalej łącznie również jako „Firmy” lub każda z osobna jako „Firma”.

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
  1. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
  2. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,
  3. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu),
  4. podnoszenia jakości Serwisu,
  5. zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wykonywania tej umowy,
  6. nawiązaniu kontaktu ze Firmą przez Użytkownika oraz
  7. ewentualnego przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej – informacji handlowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, a w razie braku jego powołania osoby wyznaczonej do koordynowania ochrony danych osobowych w:
  1. Krevso - kontakt@yourbestshirts.pl.
 3. Z powyższymi osobami należy się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez danego Usługodawcę.
 4. Niektóre z Serwisów umożliwiają Użytkownikowi założenie konta w Serwisie. Użytkownik może założyć konto w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, które umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu. W przypadku logowania się do konta w Serwisie za pośrednictwem innej platformy, która umożliwia weryfikację i uwierzytelnienie Użytkownika – Firma otrzymuje dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. Facebook lub Google.

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o: (i) potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą, (ii) sprostowanie danych osobowych, (iii) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, (iv) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody), (v) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Firmy).
 2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe albo wniosek będzie realizowany za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów jego realizacji.
 3. Wniosek należy złożyć:
  1. w przypadku Krevso - w formie pisemnej na adresul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała lub w postaci wiadomości elektronicznej na adres kontakt@yourbestshirts.pl.
 4. W przypadku braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
 7. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Usługodawcę, a w razie jego braku z działającym w ramach organizacji Usługodawcy koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 8. Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 3 (trzech) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Firmy dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do 2 (dwóch) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań, aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 9. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  1. cel przetwarzania,
  2. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  4. planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  5. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  6. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
  7. prawo do żądania od Firmy sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku, gdy takie prawo przysługuje),
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
 11. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Inspektora Ochrony Danych (IOD) Usługodawcy lub jej koordynatora ds. ochrony danych osobowych (w razie braku powołania przez Firmę IOD):
  1. w przypadku Krevso na adres: ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała lub w postaci wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@yourbestshirts.pl.

Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez IOD/koordynatora ds. ochrony danych osobowych Firmy.

Pozostałe postanowienia

 1. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie 2. powyżej wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 2. powyżej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie 1.20. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Pliki cookies i logi systemowe

 1. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają m.in.: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików typu cookies i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików typu cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 5. Część plików cookies umieszczanych w urządzeniach Użytkowników służy celom marketingowym w szczególności w celu wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników. W ramach Serwisów mogą być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach. Ponadto, dane o aktywności Użytkowników w Serwisach mogą być udostępniane podmiotom trzecim (pełna lista takich podmiotów znajduje się tutaj , które współpracują ze Firmami w zakresie działań marketingowych. Oznacza to m.in., że Użytkownik może zobaczyć na innych stronach, reklamy, które są wyświetlane w oparciu o aktywność Użytkownika w Serwisach.
 6. Firmy informują, że podmioty trzecie o których mowa w pkt 1.27. mogą mieć dostęp do Serwisów i przez to mogą umieszczać w urządzeniach Użytkowników swoje pliki cookies w celu wyświetlania reklam w Serwisach. Pliki cookies Spółek oraz innych podmiotów umożliwiają również mierzenie jak często Użytkownikowi wyświetlane są reklamy i jak efektywnie są prowadzone kampanie marketingowe.

Hosting

 1. Usługodawca, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce spółce
  w przypadku YourBestShirts - Sprint S.A.
 2. w celu prawidłowego wykonania przez ww. Firmę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem.
 3. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 14 luty 2024 roku

WP Pixel korzysta z plików cookies przeglądarek użytkowników

Chcemy zapewnić by nasz model współpracy, obejmujący operacje na danych osobowych użytkowników był przejrzysty i przyjazny. Zgodnie z zasadami stosowania technologii Pixel jak i zasadami płynącymi z RODO niezmiernie ważna jest wyraźna informacja skierowana do Twoich użytkowników, że wszystkie podmioty grupy kapitałowej Wirtualnej Polski funkcjonują w środowisku Twoich usług i uczestniczą w procesach przetwarzania danych o użytkownikach. Prosimy, abyś implementując WP Pixel zrealizował ten obowiązek dodając odpowiednią informację w swojej polityce prywatności, korzystając np. z poniższego tekstu:

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: